Schizobasis (now = Drimia) intricata JAA  (see pictures here:)
1 Schizobasis (Drimia) intricata