Oroya borchersii - PLL GP DSC09970  Oroya borchersii Piltz
1Oroya borchersii Piltz