Lepidoryphantha macromeris v. runyonii ©JLcoll.816
1 Lepidocoryphantha macromeris v. runyonii ©JLcoll.816