Espostoopsis dybowskyi ex Austrocephalocereus JLcoll.509
1Espostoopsis dybowskyi ex Austrocephalocereus JLcoll.509