Espostoopsis dybowskyi ex Austrocephalocereus JLcoll.509
1 Espostoopsis dybowskyi ex Austrocephalocereus JLcoll.509